ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

यह संजय भंसाली क्या पिटा की सारे तथाकथित सेक्युलर, बुद्धजीवी, कलाकार और फ़िल्मी जमात 'सृजनात्मकता का अधिकार', सिनेमेटिक क्रिएटिविटी का झंडा बुलन्द किये कूद पड़े है। उन्हें इतिहासिक चरित्रों को, तोड़ मोड़ ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 39 બીજા હુમલાની તૈયારીગોરો બંદીવાન તરીને સામે પાર પહોંચ્યો ત્યારે હજુ ઉષાની લાલીમા પ્રગટવાની વાર હતી. આપણે તેને સરળતા ખાતર ગોરો જ કહીશું. ખાનના તંબુની બહાર, ખડેપગે જાગતા, ચોકીદારે તેને ખ...
Rate this blog entry:
​ માઝમ રાતે નીતરતી નભની ચાંદની  અંગે અંગ ધરણી ભીંજાય માઝમ રાતે ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ -2 : ગુફાવાસીઓ ગોવો જ્યાં રહેતો હતો, તે નદીની પેલે પારની જગ્યા બહુ પુરાણી હતી. ગોવાનો કબીલો પરાપુર્વથી ત્યાં રહેતો હતો. તેના વડદાદા પણ નદીના ઉપરવાસમાં આવેલાં કોતરોમાંની એ ગુફામાં રહેત...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 16 : નેસડાનીએ મુલાકાતેનદીની પેલે પાર રહેનારા પોતપોતાને થાનકે જતાં પહેલાં ગોવાના નેસડે રોકાયા. સૌને માટે આ સાવ અવનવી રહેવાની રીત રહી. પેઢીઓથી મુક્ત ચરતાં પ્રાણીઓનો પીછો કરી, તેમમે ઝબ્બે ક...
Rate this blog entry: