ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

સોનાનો ગરબો શિરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

લટકે મટકે રાસ રમે છે દક્ષિણીના તીરે 
અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો
ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે

સખીઓ સંગે કેવા દીસે છે 
ફરર ફૂદડી ફીરે અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે

ચૂંદડી ચટકે, મુખડું મલકે, હાર ગળા હેમ હીરે
અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો 
ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે

સોનાનો ગરબો શિરે, અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે

ઝાંઝ પખવાજ ને વીણા જંતર વાગે 
વાગે મંજીરા ધીરે ધીરે 
અંબે મા ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે 
ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે
ચાલો ધીરે ધીરે ધીરે
Rate this blog entry:
કાબર અને કાગડો
કુમકુમના પગલાં પડ્યાં
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

​રંગતાળી રંગતાળી રંગતાળી રે રંગમાં રંગતાળી રંગતાળી રંગતાળી રંગતાળી રે રંગમાં રંગતાળી...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 32 ઘાટની શોધજગ્ગાએ ઉંચાણ તરફ જતો રસ્તો પસંદ કર્યો હતો. જગ્ગાનું એમ માનવું હતું કે પર્વતની ટોચ પાસેથી સામે પાર ઉતરવાનો કોઈ રસ્તો મળી આવશે. ભુલો એનાથી વીરુધ્ધ દીશામાં નીકળ્યો હતો. એને એમ લ...
Rate this blog entry:
​સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા હું તો તારી સેવા કરીશ મૈયા લાલ નવ નવ નોરતાં પૂજાઓ કરીશ મા વિરાટનો ગરબો તારો ઝીલીશ મૈયા લાલસાચી રે મારી સત રે ભવાની મા, અંબા ભવાની મા ...
Rate this blog entry:
એક હતો પોપટ. પોપટ બહુ જ ભલો ને ડાહ્યો હતો. એક દિવસ પોપટને એની મા કહે - ભાઈ, કમાવા જા ને!પોપટ તો ‘ઠીક’ કહી કમાવા ચાલ્યો. ચાલતાં ચાલતાં ખૂબ દૂર ગયો ત્યાં એક મોટું સરોવર આવ્યું. સરોવરની પાળે એક મજાનો આંબ...
Rate this blog entry:
​ તાલીઓના તાલે ગોરી ગરબે ઘૂમી ગાય રે પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત … આસમાની ચૂંદડીના લહેરણિયાં લહેરાય રે પૂનમની રાત … ઊગી પૂનમની રાત … ...
Rate this blog entry: