ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

નદી કિનારે નાળિયેરી

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે


પહેલું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે


બીજું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

હો મારે બહુચર માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે


ત્રીજું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે

હો મારે અંબા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે


ચોથું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

હો મારે મેલડી માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે


પાચમું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

હો મારે ખોડીયાર માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે


છઠ્ઠું તે નાળિયેર નવરંગી રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

હો મારે ચામુંડાને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે


નદી કિનારે નાળિયેરી રે ભાઈ નાળિયેરી રે 

હો મારે કાળકા માને કાજ રે ભાઈ નાળિયેરી રે

Rate this blog entry:
કુમકુમના પગલાં પડ્યાં
સાચી રે મારી સત રે ભવાની મા
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

પ્રકરણ – 43 કાળઝાળ આગગોવાના નેસથી બે દીવસના અંતરે, નદીના નીચાણવાસમાં તે દીવસની સવારે સાવ અલગ જ નજારો હતો. ગોવાના નેસમાં છવાયેલી નીરાશા અને ભયની કાલીમાનો અહીં સદંતર અભાવ હતો. સામા કીનારે કોઈ જ વીર...
Rate this blog entry:
​ચોખલિયાળી ચૂંદડી મા ગરબે ઘૂમવા આવો નેરંગ રઢિયાળી રાતમાં મા ગરબે ઘૂમવા આવો નેસોળે શણગાર સોહે માડીમાં મન મારું મોહે અનંતની ઓઢી ઓઢણી મા ગરબે ઘૂમવા આવો ને ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 17 હાથીનો શીકારઅને એ પુનમ આવી પહોંચી, બધા સરવરીયા નેસમાં ભેગા થયા. વીસેક જણનો કાફલો ભેગો થયો હતો. ત્યાંથી બધા વહેલી સવારે દખણાદા હાલવા માંડ્યા. આખો દી આમ ચાલતા રહ્યા; ત્યારે એક મોટી નદી ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 37 જંગલમાં પીછેહઠનવા શોધાયેલા ઘાટમાંથી લશ્કર પસાર થઈ શકે તે માટેની કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહી હતી. ખાન જાતે તેનું નીરીક્ષણ કરતો હતો. એક સાથે હજાર માણસો કામ કરતાં હોવાથી, એ ગાઢ જંગલ ગ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 31 જોગમાયાની ગુફામાંદર વરસની જેમ જોગમાયાની ગુફામાં બધા નેસડાના પ્રતીનીધીઓ ભેગા થયા હતા. વરસે એક વખત આમ ભેગા થવાનો રીવાજ હજુ પળાઈ રહ્યો હતો. જોગમાયાની આરાધના શરુ થવાની તૈયારીઓ ચાલતી હતી. ...
Rate this blog entry: