ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય


ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય 

ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય


મારા હૈયાંમાં કંઈ કંઈ થાય 

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય


ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊઢી જાય


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે મેઘ વરસે ને ભીંજે ચીર 

હાય હાય હાય હાય નીતરે ચીર ને નીતરે નીર


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે તારું ચંદન સરીખું શરીર

હાય હાય હાય હાય વાગે તીર વાગે તીર


તારું મુખડું મલકાય તારું જોબન છલકાય

તારું મુખડું મલકાય તારું જોબન છલકાય


મારા હૈયામાં કંઈ કંઈ થાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


રૂપ દૂરથી જોવાય ના ના રે અડકાય 

વેલ લજામણી અડતાંની સાથ કરમાય


ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય


ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય 

ના ના રે કહેવાય ના ના રે સહેવાય


​મારા હૈયામાં કંઈ કંઈ થાય

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે મારે નેણ લજ્જા લહેરે છે

ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે તારા રૂપની ભીનાશ તને ઘેરે છે


હું તો સંકોરુ કાય લાગે શરમની લાય 

અંગ અંગથી ભીંસાય


ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


હાય હાય હાય હાય ઓલી વીજળી કરે ચમકાર 

હાય હાય હાય હાય કરે વારંવાર વારંવાર


ઓ ઓ રે ઓ ઓ રે ઈ તો હૈયાનાં સાંધે છે તાર 

હોયે હોયે હોયે હોયે નમણી નાર નમણી નાર


મારું મનડું મુંઝાય હૈયે લાગી રે 

લ્હાય ના ના રે બુઝાય


ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


ઓઢણી ઓઢું ઓઢું ને ઊડી જાય 

ઓઢણી ઊડે તો ભલે ઊડી જાય


Enter your custom HTML codes in this section ...

Rate this blog entry:
પંખીડાને આ પીંજરુ જૂનું જૂનું
ઊંચી તલાવડીની કોર
 

સંબંધીત આલેખો

No post has been created yet.

અમુક તમુક આલેખો

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર​
Rate this blog entry:
મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ એથી મીઠી તે મોરી માત રે જનનીની જોડ સખી! નહીં જડે રે લોલ​...
Rate this blog entry:
​ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીકળ્યા ચાર અસવાર...
Rate this blog entry:
​નજરનાં જામ છલકાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે જીગરને આમ તરસાવીને ચાલ્યા ક્યાં તમે ...
Rate this blog entry:
12 વર્ષની ઉંમરનો એક બાળક છઠા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો. એકદિવસ આ છોકરો રમતા રમતા એક અમીર માણસનાં ઘરમાં જઇ ચડ્યો. અમીર માણસે છોકરાને એના ઘરના આંગણામાં જોયો એટલે એના પર તાડૂક્યા. ગુસ્સે થઈને છોકરાને કહ્યુ...
Rate this blog entry: