ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

નાગર નંદજીના લાલ રાસ રમંતાં મારી નથડી ખોવાણી​
Rate this blog entry:
એક હતો બ્રાહ્મણ ને એક હતી બ્રાહ્મણી. એમને હતી સાત છોડીઓ. બ્રાહ્મણ ઘરનો બહુ જ ગરીબ. રોજ બિચારો સાત ગામ માગે ત્યારે માંડ માંડ પેટનું પૂરું થાય.એક દિવસ બ્રાહ્મણને વડાં ખાવાનું મન થયું. એણે બ્રાહ્મણીને કહ...
Rate this blog entry:
​તમે એક વાર મારવાડ જાજો રે, મારવાડા તમે મારવાડથી મેંદી લાવજો રે, મારવાડા ...
Rate this blog entry:
મથુરામાં ખેલ ખેલી આવ્યા! હો કાન ક્યાં રમી આવ્યા?​...
Rate this blog entry:
તરણા ઓથે ડુંગર રે, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં; અજાજૂથ માંહે રે, સમરથ ગાજે સહી​...
Rate this blog entry: