ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

Blog Archives


There are no archived posts yet

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

​ધીમે ધીમે ઢાળ ઊતરતી     ટેકરીઓની સાખે તમને ફૂલ દીધાંનું યાદ
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 53 જુન્નો"પધારો ! ક્યારનીય હું તમારી રાહ જોઈ રહી છું." – ગોવાની ભાષામાં જુન્નો બોલી. ગોવો એકદમ ચમકી ગયો.પ્રવાસના ચોથા દીવસની સાંજે ખાનના પ્રદેશમાં પહોંચ્યા બાદ, ગોવાને જે તંબુમાં ઉતારો આ...
Rate this blog entry:
આસમાની રંગની ચૂંદડી રે, ચૂંદડી રેમાની ચૂંદડી લહેરાય ​...
Rate this blog entry:
BSF के जवान तेज बहादुर के वीडियो के बाद उठे बवंडर के बाद इस विषय पे लिखी गयी सर्व श्रेष्ठ पोस्ट .......Dr Rajeev Mishra की वाल से ।Respected Sir! Most humbly and respectfully I beg to state that...हमम...
Rate this blog entry:
​ગુજારે જે શિરે તારે જગતનો નાથ તે સ્હેજે ગણ્યું જે પ્યારું પ્યારાએ અતિ પ્યારું ગણી લેજે​...
Rate this blog entry: