ગરવી ગુજરાત

ગરવી ગુજરાત ડોટ કોમ એ અમો એ ગુજરાતી ભાષાના ચાહકો માટે ખોલેલું નવા જમાનાનું નવા પ્રકારનું પરબ છે.
આ પરબમાં તમે ભલે પધાર્યા! તમારું સ્વાગત છે. આ પરબમાં તમને જે ગમે તે, મન થાય ત્યારે માણતા રહેજો અને બીજાને ખુશી ખુશી આપતા રહેજો.

Blog Archives


There are no archived posts yet

સંબંધીત આલેખો

અમુક તમુક આલેખો

નવલકથા ઉપસંહારવાર્તામાં આવેલ અણધાર્યા અને અચાનક અંતથી વાચક 'આગળ શું થયું?' તેમ વીચારતો થઈ જાય; તે સ્વાભાવીક છે. ગોવો, રુપલી, કાનો, વીહો, પાંચો, ભુલો, જગ્ગો, ખાન, જુન્નો, જીતમલ્લ .. આ બધાનાં જીવન મહા શ...
Rate this blog entry:
પ્રકરણ – 11 : નવી સંપદા અને બધા ભડવીરો નદીને પેલે પાર આસાનીથી પહોંચી ગયા. સાથે અણીદાર પથ્થર અને વેલાઓનાં દોરડાં એવી બધી સામગ્રી તેમણે પીઠ ઉપર બાંધી દીધી હતી. કરાળ કાળ જેવી નદી તેમને માટે હવે...
Rate this blog entry:
​એક વણઝારી ઝૂલણાં ઝૂલતી'તી મારી અંબેમાના ઝૂલણાં ઝૂલતી'તી...
Rate this blog entry:
અમે મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં મારે મહી વેચવાને જાવાં મૈયારાં રે… ગોકુળ ગામનાં​...
Rate this blog entry:
​એક રજકણ સૂરજ થવાને શમણે ઉગમણે જઈ ઊડે પલકમાં ઢળી પડે આથમણે...
Rate this blog entry: